תנאי שימוש

הסכם בין המשתמש וחברות עומרים

השימוש באתר האינטרנט הזה מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות. אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי חברת עומרים או על ידי גורמים המסונפים אליהן ו/או קשורים עמן בקשרים עסקיים.
השימוש בכל אתר עומרים אחר כפוף גם לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים בו (באתר המסונף). במקרה של סתירה בין התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה לבין תנאי השימוש או כל תנאי והנחיה אחרים הכלולים באחד מאתרי עומרים תינתן עדיפות לתנאי השימוש ויתר התנאים וההנחיות החלים על אתר עומרים/האחר (המסונף). הנך מתחייב בזה ללחוץ על הקישורים הרלוונטיים ולעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות הפזורים באתר אינטרנט זה ובשאר אתרי עומרים ולנהוג על פי הכתוב בהם במידה שתבחר להשתמש באתרים, בעמודים או בשירותים שאותם תנאים והנחיות חלים עליהם. בכל מקום בו ייכתב "עומרים" הכוונה למרכז להכשרה מלונאית.

הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא-מסחריות בלבד

אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי ולא-מסחרי. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה ואתרי עומרים האחרים עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי עומרים אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברת עומרים שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין הן נושאות באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתרי עומרים משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי עומרים שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.

מידע ונתונים בקטגוריית "מידע לגולש" באתרי עומרים

המידע והנתונים המוצגים בקטגוריית "מידע לגולש" באתרי עומרים מבוססים על מידע הנמצא במחשבי עומרים, אולם עקב מגבלות טכנולוגיות, אינם מעודכנים בזמן אמת והם מהווים מידע משוער וכללי בלבד, ובכל מקרה אינם מהווים מצג של מידע ו/או נתונים מדויקים ו/או מעודכנים. למשתמש ידוע כי אין להסתמך על המידע /או על הנתונים המוצגים תחת קטגוריית "מידע לגולש" לצורך כל דבר ועניין וכי המידע והנתונים הקובעים הם כפי שהם מופיעים בספרי עומרים, בחשבונותיה ובמחשביה.

פריטי התוכנה המופיעים באתר זה

פריטי תוכנה (אם ישנם) הזמינים להורדה מאתר אינטרנט זה (להלן, "תוכנה") הנם פרי עבודתם של עומרים ו/או ספקיהן (לרבות חברת מיקרוסופט העולמית), וכפופים לחוקי זכויות יוצרים. השימוש בתוכנה מוסדר לפי תנאי הסכם הרישיון למשתמשי קצה, אם ישנו, המצורף לתוכנה או כלול בה )להלן, "הסכם הרישיון"). נאסר עליך להתקין או לעשות שימוש בתוכנה המלווה או כוללת הסכם רישיון, אלא אם כן הסכמת תחילה לתנאי הסכם הרישיון.

אשר לתוכנה שאינה מלווה בהסכם רישיון, עומרים מעניקות לך בזה, כמשתמש, רישיון אישי שאינו ניתן להעברה, להשתמש בתוכנה לצורך תצוגה ולהשתמש באתר אינטרנט זה בכל דרך אחרת בהתאם לתנאים והתניות אלה ולמטרות אלה בלבד, וזאת בתנאי שתקפיד על קיום כל האמור בהודעות על זכויות יוצרים וכל ההודעות האחרות. לתשומת לבך, כל התוכנה, לרבות אך ללא הגבלה, כל הקוד ב- HTML וכל פקדי ה- ActiveX הכלולים באתר זה הנם בבעלות עומרים ו/או ספקיהן, ומוגנים מכוח חוקי זכויות יוצרים וסעיפים שונים באמנות בינלאומיות. כל שכפול או הפצה חוזרת של התוכנה אסורים בהחלט, ועלולים לגרור עונשים חמורים על פי הדין האזרחי והפלילי כאחד. המפרים צפויים לעונשים המרביים המותרים בחוק. מבלי להגביל את האמור לעיל, נאסר בזאת במפורש להעתיק או לשכפל את התוכנה לכל שרת או מיקום אחר לצורך המשך השכפול או ההפצה. האחריות על התוכנה, אם ישנה, היא בהתאם לתנאי הסכם הרישיון בלבד. הנך מאשר כי התוכנה וכל התיעוד ו/או המידע הטכני הנלווים אליה כפופים לחוקי מדינת ישראל ולכל דין רלוונטי אחר ובכלל זאת תקנות וחוקים של ארה"ב הרלבנטיים לפיקוח על היצוא. הנך מתחייב שלא לייצא או לבצע יצוא חוזר של התוכנה, בין במישרין ובין בעקיפין, לשום מדינה שחלות עליה הגבלות יצוא לפי חוקי ארה"ב.

זכויות יוצרים על מידע

ידוע לך כי תוכן , לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י השירות ו/או עומרים ו/ או ספקיהן (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן , תהא רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של השירות או המפרסם. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של השירות או המפרסם, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

מיאון אחריות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס. כמו כן נערכים לפרקים שינויים במידע שבאתר. עומרים ו/או ספקיהן השונים רשאים בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר אינטרנט זה. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות אתר אינטרנט זה לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, רפואיים, משפטיים או כספיים; לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלך. אין באמור במסמך זה משום מצג מצד עומרים ו/או ספקיהן השונים בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי. כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית מוצעים למשתמש "כמות שהם", בלא כל התחייבות. עומרים ו/או ספקיהן השונים מתנערים בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, התוכנה, המוצרים השירותים והגרפיקה הנלווית, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. בשום מקרה לא תחול על עומרים ו/או ספקיהן השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע ל עומרים ו/או למי מספקיהן על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

קשר לצורך קבלת שירות

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אינטרנט זה, פנה לכתובת omarim@omarim.co.il

הגבלת הגישה

עומרים שומרות על זכותן לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

שינוי בתנאים ובהתניות

עומרים שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.

כללי

הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז ירושלים בלבד, ושם יהיה מקום השיפוט. השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת. הנך מאשר בזה כי לא מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט האמור קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות בינך לבין עומרים. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאיות עומרים להסב חוזה זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיהן, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת. חוזה זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם פרט לאמור לעיל. קיום הסכם זה מצד עומרים כפוף לחוקים ולהליכים המשפטיים הקיימים, ואין האמור בהסכם זה עשוי לפגוע בזכותן של עומרים לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר אינטרנט זה או למידע שמועבר לעומרים או נאסף על ידי עומרים בהקשר לשימוש באתר. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י מסמך זה. הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש, עומרים בהקשר עם אתר אינטרנט זה, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש, עומרים בהקשר לאתר אינטרנט זה. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. בהסכם זה לשון מין זכר כולל מין נקבה וכן להיפך אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת. שמות פיקטיביים של חברות, מוצרים, בני אדם, דמויות ו/או נתונים הנזכרים במסמך זה, אין מטרתם לייצג בני אדם, חברות, מוצרים או אירועים אמיתיים. כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

זכויות יוצרים וסמלים מסחריים:

כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה כפופים לזכויות יוצרים.

Microsoft, Windows, Windows NT, MSN, The Microsoft Network ושמות אחרים של מוצרי ו/או שירותי מיקרוסופט הנזכרים במסמך זה הנם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים, של חברת מיקרוסופט. שמות של חברות ומוצרים אחרים הנזכרים במסמך הנם סמלים מסחריים של בעליהם השונים.