התנהגות אסרטיבית, אגרסיבית ופאסיבית

מטרת השיעור

  • המשתתפים יכירו עקרונות מפתח בנושא תקשורת בין אישית הרלוונטיים לתחום עיסוקם כמאבטחים.
  • המשתתפים ינתחו אירועים וסיטואציות באמצעות מערכת הלמידה המתוקשבת.
  • המשתתפים יידעו להתאים את הכלים שנלמדו לסביבת העבודה שלהם.

אוכלוסיה

בודקים ומאבטחים  לקראת הכשרה או/ ו לצורך שמירת כשירות.

נושאי השיעור

 כיצד המאבטח  יביא אדם לשתף עימו פעולה תוך " עמידה על שלו" :

  • ההבדל שבין אגרסיביות , פסיביות ואסרטיביות- הגדרות המושגים.
  • מודל לסיגול התנהגות אסרטיבית.
  • יישום המודל בעבודת המאבטח.